اخبار برگزیده

آموزش جغرافیای آمایش از دوره متوسطه


آموزش جغرافیای آمایش از دوره متوسطه


جدیدا" ریاست جمهوری ایران به نقائص و عدم کفایت کتابهای درسی و در واقع برنامه های آموزشی دوره دبیرستان در ایران اشاره کرده اند و بعدا" وزیر آموزش و پرورش نیز به این مسئله اشاره کرده است .

از طرف دیگر ضرورت آمایش سرزمین در ایران مورد تذکٌر مقام رهبری قرار گرفته است :

« در آمایش سرزمینیِ کشور، هنوز سندی نداریم که باید برای تدوین و اجرای این سند مهم، برنامه زمان‌بندی تهیه شود. » .

 و در اینجا نیز این ضرورت توسط رئیس جمهوری نیز یاد آور گردیده است :

«...هر استانی ویژگی و استعداد خاص خود را دارد و برای ایجاد رونق و توسعه بایستی به این ویژگی‌ها توجه شود. موضوع اصلی در آمایش سرزمینی این است که هر استانی از یک استعداد و امتیاز برخوردار است و تجربه نشان داده که اگر براساس آمایش سرزمینی حرکت کنیم موفق خواهیم بود و در غیر این صورت پیشرفت و موفقیت قابل توجهی ایجاد نخواهد شد و به مانند حرکت برخلاف جریان رودخانه خواهد بود. »

آمایش سرزمین قبل از هر چیز مبتنی بر مطالعات چند رشته ای است که به تصدیق همگان رشته جغرافیا در راس این رشته ها قرار می گیرد . امٌا آیا بر نامه های آموزشی جغرافیا در دوره دبیرستان که قاعدتا" میبایست پایه و مایه آموزش جغرافیای آمایش ، یا به اصطلاحی متداول تر در ایران « آمایش سرزمین » قرار گیرند کفایت می کنند ؟.

امروز پایه های جغرافیای آمایش مبتنی است بر :

بخش نخست : تاریخ جغرافیائی

فصل اوٌل : نگاهی جغرافیائی به گذشته سرزمین و جامعه ساکن بر آن

فصل دوٌم : دین و مذهب ، اعتقادات عمومی و مرام یا مرام های این مردم

فصل سوٌم : امور و مبارزات سیاسی در کشور ، منطقه یا محل مورد نظر : جغرافیای سیاسی

فصل چهارم : مقام و موقعیت یا جایگاه سرزمین در منطق ، کشور و جهان

ادامه دارد


http://eduscol.education.fr/pid23208cid59932/ressourcespourlaclasseterminaledesseriesesetl.html


آموزش جغرافیای آمایش از دوره متوسطه

آموزش جغرافیای آمایش از دوره متوسطه

آموزش جغرافیای آمایش از دوره متوسطه

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها