اخبار برگزیده

آموزش و تحصیلات در رشته « جغرافیا و آمایش سرزمین » ( شهرسازی )

 

جغرافیا و آمایش سرزمین چیست ؟ 3

 

آموزش و تحصیلات در رشته « جغرافیا و آمایش سرزمین » شهرسازی

 

تحصیلات و تتبعات جغرافیا ئی اصولا" در دانشگاه صورت می گیرد .

استادان رشته جغرافیا به آموزشی ترکیبی از دروسی متعدد می پردازند که از آنجمله اند :

      اصول علوم انسانی و بخصوص :

      نقشه کشی

      جغرافیای طبیعی

      جغرافیای جمعیت ها و جوامع

همچنین که کلاس هائی در باره :

مناطق نواحی جغرافیائی

کشورها

و....

توجٌه : نباید به این عنوان که جغرافیا از علوم انسانی است نسبت به علوم ریاضی و کاربرد آن در آمایش سرزمین کم اعتناء بود . برعکس ، و در عمل ، آمار ریاضی و بخصوص آمار احتمالات در مواردی از انجام وظایف جغرافیادان آمایش ضرورتی اجتناب ناپذیر می یابند ؛ نظیر :

      شناخت جمعیت

      تحلیل فضائی

      نقشه برداری و نقشه خوانی

      تحلیل آمار و اطلاعات تحلیل داده ها

      و....

پس از دوره کارشناسیِ جغرافیا و آمایش سرزمین ، تخصصی شدن حرفه ای شدن مهارت در دوره کارشناسی ارشدِ این رشته شروع می شود . آموزش های دوره کارشناسی ارشد سبب کارورزیهائی متناسب می شود که از آنجمله اند :

      کار آموزی هائی در مکان ها و محل هائی جغرافیائی که البته متفاوت و متنوع اند

      محیط زیست و توجٌه به حفاظت آن

      میراث فرهنگی

      گردشگری

      و بخصوص آمایش سرزمین به معنی خاص و محدودِ آن

پس از گذراندنِ دوره کارشناسی ، آینده شغلی دانشجویان رشته آمایش سرزمین مقتضی این است که در آمایش و ترجیحا" بخشی از آن به مهارت و استادی نائل آیند .

البته گذراندن آموز ش تاریخ آمایش سرزمین طی دوره کارشناسی به منظور توانائی رقابت در ادامه تحصیل و استخدام و اشتغال کاملا" ضروری است .

قاعدتا" در دوره های کارشناسی ارشد –ب مهارت های دیگری هم در پی دوره کارشناسی آمایش سرزمین قرار می گیرند چون :

      شهرسازی

      آمایش سرزمین

      نقشه برداری

      استثنائاتی هم در این حوزه و در برخی از کشورها وجود دارد . مثلا" در دانشکده ای در لیل یا دانشکده ای در والانسی ین مدرک مهندسی در محیط زیست اعطاء می شود .

      رشته هائی چون زئو متری و توپوگرافی هم مطرح اند ؛ و...


منبع :

 

Études et métiers : géographie et aménagement du territoire urbanismePosté le 1 Juin 2016

amenagementduterritoiregéographieetudesmeties

 


آموزش و تحصیلات در رشته « جغرافیا و آمایش سرزمین » ( شهرسازی )

آموزش و تحصیلات در رشته « جغرافیا و آمایش سرزمین » ( شهرسازی )

آموزش و تحصیلات در رشته « جغرافیا و آمایش سرزمین » ( شهرسازی )

 


منبع این نوشته : منبع